Programmas “Pansionāts” apraksts un darbības instrukcija

Programma pansionāts (Programma) izstrādāta pansionātu un aprūpes iestāžu klientu uzskaitei. Programma uztur plašu, galvenokārt klasificētu informāciju par klientiem. Programmas informācija tiek nodota AVS klientu aprūpes programmai Kalendārs.

Kad Programma tiek palaista, parādās tās galvenais logs

Att.1

Personu datu aizsardzības labad att1 ir noslēpti uzvārdi un personas kodi. Tie programmā ir kodēti un parādās tikai kompetentiem programmas lietotājiem, kuriem izsniegta attiecīgā līmeņa piekļuves parole.

Programmas darbība:

Programmā ir sekojošas iespējas

1. Jauna klienta ievadīšana – poga “Jauns klients”

1.1. Klienta pamata dati

Att2,

Šeit un arī turpmāk Programmas operators baltos laukos var ievadīt unikālu teksta informāciju par klientiem – vārdu, uzvārdu un tt. Aqua krāsas laukos ar peles klikšķi var izsaukt kādu no standarta klasifikatoriem izvēlēties vajadzīgo tā vērtību un pielikta klienta kartiņā. Tas ļauj veidot atskaites, uzlikt filtrus, par ko tiks runāts turpmāk.

Klienta kartiņā var ievadīt datumus, izmantojot tipveida kalendārus, kas parādīti kartiņas lejas daļā.

1.2. Radinieki

Att.3


Lai sazinātos ar klienta radiniekiem, viņa kartiņā tiek ievadīta informācija par radinieku tālruņiem un elektroniska pasta adresēm. Šeit var būt ievadīta un labota neierobežota radinieku skaits informācija.

1.3. Klientu kustība – ienāca, izbrauca, citi kustības veidi

Att.4

1.4. Ir izstrādāts klientu novērtējuma sistēma, kas ļaus jebkurā brīdī izsaukt no kartiņas XLS tabulu ar novērtējumiem, kas notiek ik pēc laika ar katru klientu. Ir jāizvēlas “Papildus”, kurā var ielikt jebkuru , arī mediju failu no datora vai norādi internet

Att.5

Kad izvēlas Pielikt failu no datora, Programma ļauj caurlūkot visas iespējamas datora direktorijas

Programma pēc noklusēšanas piedāvā meklēt teksta failus. Meklēšanas loga lejas daļā ir jāiestata visu faila tipu meklēšana “All files(*.*)

att.5.1.

Tad parādīsies AVS sagatavots fails tukšs “Novertejums.xls” ar aprēkina formulām un citi Excel faili

Att.5.2.

Ja tā ir, piemēram, Pētera Amosova kartiņā, tad arī jāizvēlas fails “AmosovsPeteris.xls”. Turklāt ailē “Name” šis fails jānodēvē tā, lai tas atšķirtos no citiem pieliktiem failiem. Piemēram “AmosovsPeteris Novērtējums” un jānospiež poga “Pielikt failu no datora”. Pēc tā faila nosaukums ar pasvītrojumu “nokrīt” failu sarakstā un atbrīvojas vieta cita faila pielikšanai līdzīgā vaidā. Failu skaits, ko var pielikt klienta kartiņai nav ierobežots. Tepat pie klienta kartiņas var piestiprināt jau iepriekš sagatavotus novērtējuma failus, foto, medicīnas dokumentus un citu informāciju par klientu elektroniskā veidā no citām datora direktorijām un no Internet.

Lai faili nesajuktu, piemēram tukšu ar formulām failu “Novertejums.xls” var iekopēt visiem klientiem, nosaucot tos klient vārdā un uzvārdā, vai kaut kā citādāk, kā tas ir pieņemts Sociālās aprūpes filiālē.

2. Klienta kartiņā parādās visa aizpildīta klienta informācija.

Att.6

Att. 6 personas datu aizsardzības labad ir paslēpta preonīga informācijas

3. Filtrs

Lai atlasītu vajadzīgo klientu sarakstu, tiek uzlikts firltrs

Att.7

Ir jāiegaumē, ka filtrā ierobežojumi summējas. Tādēļ jau pēc dažu filtra nosacījumu uzlikšanas no att.1 redzamais saraksts var pazust, jo nebūs neviena klienta, kas atbilstu uzstādītajiem filtra parametriem. Lai atgrieztos pie pilna klientu saraksta, ir jānoņem filtrs ar pogu formas lejas daļā.

4. Klasifikatori

Kā jau tika pieminēts iepriekš, Programmā tiek pielietoti klasifikatori. Kopš programmas izstrādāšanas sākuma tie valsts mērogā tiek uzlaboti. Tādēļ ir jāseko tam, kādi tagad klasifikatori no sistēmas viedokļa un no praktiskā pielietojuma ir vajadzīgi. Pašlaik tiek pielietoti sekojoši klasifikatori

4.1. Asins grupu klasifikators. No medicīnas viedokļa tās ir:

4.2. Diagnozes

Valsts diagnožu klasifikatorā ir daži tūkstoši diagnožu, kuras visas nav sastopamas katrā atsevišķā pansionātā vai aprūpes centrā. Tādēļ ērtības labad Programmas operatori šajā klasifikatorā pielieto sev aktuālas diagnozes, pielietojot pareizos SSK-10 klasifikatora diagnožu kodus.

4.3. Invaliditāte

Tas ir neliels vispārpieņemts klasifikators, kas ievadīts Programma datu bāzē:

4.4. Mantas

Tas ir klasifikators, ko pēc savas vajadzības veido Programmas lietotājs, lai uzskaitītu mantas ar kurām klients ienācis pansionātā vai aprūpes iestādē.

4.5. Profesijas

Valstī ir pieņemts dažu tūkstošu kodu liels profesiju klasifikators. Tāpat kā pie diagnozēm Programmas lietotājs var lietot tikai sev aktuālu profesiju sarakstu. Izmantojot valsts klasifikatora kodus

4.6. Radniecība

Uzsākt Programmas izstrādi šajā klasifikatorā bija 8 rindiņas.

4.7. Tautības

Uzsākot Programmas izstrādi Valsts Statistikas birojs piedāvāja klasifikatoru sastāvošu no 10 rindiņām. Pašlaik pareizs ir Pasaules tautību klasifikators, kurā ir 330 ieraksti. Tāpat kā iepriekš Programmas lietotājs var izmantot sev vajadzīgās pozīcijas, pielietojot pareizos tautību kodus

4.8 Teritorijas

Latvijas teritoriju klasifikators laika gaitā mainās. Aktuāls šodien ir Statistikas Pārvaldes māja lapā atrodamais.

4.9. Klientu kustības veidiem nav valsts noteikta klasifikatora. Tādēļ Programmas lietotājs to var izveidot pēc savām vajadzībām

5. Sūtīt uz Excel

Lai šī Programmas iespēja darbotos datorā jābūt instalētam Microsoft Excel programmai. Tad pēc pogas “Sūtīt uz Excel” nospiešanas tiek ģenerēts fails ar visa no nofiltrēta saraksta informāciju, atveras Excel un Programmas operators var veikt visas iespējamās darbības ar informāciju. To kārtot, pārvērst pa atskaiti, ko prasa pārbaudošās iestādes, izmantot to Uzņēmuma menedžmentā un tt.

Ir jāatceras, ka katras Programmas darba dienas beigās ir jānodrošina informācijas saglabāšana uz rezerves nesējiem.

Sagatavoja A.V.S. SIA prokūrists Andis Beļavskis

2014. gada 23. aprīlī

Papildināts 26.06.2018

SIA A.V.S., reģ.Nr LV40002023879,   Dārzauagļu ielā 1-212, Rīga, LV-1012, .  +37167842222, +37167292037, +37129557989,   citi – kontakti

 WhatsApp +37129557989,   alfreds@avs.lvavs@avs.lv  alfreds_avs  LV44UNLA0002050469627, UNLALV2X